Следва брой 41, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Академия и пандемия
Боян Манчев. Паника и философия
Виолета Дечева. Театърът в дигиталния свят. Експериментът Theater Treffen 2020
Йордан Ефтимов. Карантинописи
Гергана Стефанова. Пандемично за градовете и бъдещето
Надя Терзиева. Центърът за книгата на НБУ – виртуално

Смисълът
Морис Мерло-Понти. Смисъл и не-смисъл. Съмнението на Сезан

Поклонничества
Владимир Димитров. Да следваш една мечта: Етиопия

Прочити
Михаил Неделчев. Диалогът на разкази и картинки в „Княз и чума“ – един сравнително късен авнгардистки проект на 1931 г
Мария Огойска. Новозаветният текст в романа на Николай Райнов „Между пустинята и живота“
Надежда Радулова. Тайната на Кларис
Ирина Георгиева. Алкалоидите като част от руската празнична култура

Визии
Венцислав Занков. Не гора, а неоново технологично градско дърво (Към изложбата „Пред мен“)
Ева-Мария Иванова. Карол Рама и удоволствието на образа
Росена Иванова. Необоснована, безнаказана и неприкосновена красота („Кристо и Жан-Клод /Софтуер“ в галерия УниАрт)

Докторанти
Митко Анатолиев. Някои обществени сгради на архитектурно бюро „Васильов – Цолов“
Мария Чолакова. Краудсорсингът в подкрепа на обществената функция на БНТ

Първо действие
Боян Крачолов. Монетата
Калина Терзийска. Светлана
Таня Йорданова (Таня Рейн). Наследството
Теодора Георгиева. Активи
Теодора Панайотова. За парите и други важни неща

 

CONTENTS

Academic / Pandemic
Boyan Manchev. Panic and Philosophy
Violeta Decheva. Theatre in the Digital World. The Experiment of Theater Treffen 2020
Yordan Eftimov. Quarantinescapes
Gergana Stefanova. Pandemic Thoughts on the Future of Cities
Nadya Terzieva. NBU Center for the Book, Virtually

The Meaning
Maurice Merleau-Ponty. Sense and Nonsense. Cézanne’s Doubt

Pilgrimages
Vladimir Dimitrov. To Follow a Dream: Ethiopia

Readings
Mihail Nedelchev. The Dialogue of Stories and Pictures in Prince and Plague – a Relatively Late Avantgarde Project of 1931
Maria Ogoyska. The New Testament in Nikolay Rainov’s Novel Between Desert and Life
Nadezhda Radulova. Clarice’s Secret. On The Foreign Legion (A legião estrangeira, 1964) by Clarice Lispector
Irina Georgieva. Alcaloids as Part of Russian Festive Culture

Visions
Ventsislav Zankov. Not a Forest but a Neon Technological Urban Tree (On the Exhibition In Front of Me, 2020)
Eva-Maria Ivanova. Carol Rama and the Pleasure of Image
Rosena Ivanova. Groundless, Unsanctioned, and Unviolable Beauty (Christo and Jeanne-Claude at the UniArt Gallery)

Ph.D. Thesis
Mitko Anatoliev. Some Public Buildings of Vasilyov-Tsolov Architectural Bureau
Maria Cholakova. Crowdsourcing in Support of BNT Public Function

First Act
Boyan Kracholov. The Coin (Awarded play, excerpt)
Kalina Terziyska. Svetlana (Nominated play, excerpt)
Tania Yordanova (Tania Rein). The Inheritance (Nominated play, excerpt)
Theodora Georgieva. Assets (Nominated play, excerpt)
Theodora Panayotova. About Money and Other Important Things (Nominated play, excerpt)

Изтегли броя