Следва брой 40, 2019/2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Биляна Курташева. Следва става на 20?!

Какво следва
Лидия Денкова. Пепел и сърце – шифрите „следва”
Снежина Петрова. След „Медея” ще е трудно
Георги Гочев. След „Медея”, или за общото между магията и превода

УниАрт
Кристо и Жан-Клод в УниАрт. С доц. д-р Константин Вълчев разговаря Добромира Терпешева

Баухаус
Виолета Дечева. Театърът на Баухаус
Васил Макаринов, Теодор Караколев. Български архитектурен модернизъм, немски влияния и индустриална архитектура

Изтокът
Неделя Китаева. Историите на Джуха ал-Хариси
Джуха ал-Хариси. Пет истории: Таймина; Препускащите коне; Момче на покрива; Сватбата; Възхвала на любовта
Поклонничества
Владимир Димитров. Из старините на Западна Грузия

Авансцена
Мариана Мелнишка. Кой не се страхува от Шекспир
Ксения Киселинчева. Влиянието на експресионизма върху творчеството на Юджийн О’Нийл

Версии
Джузепе Дел’Агата. Морално-политическа идеология в острата критика на Георги Марков към българския тоталитаризъм

Визии
Ирина Генова. Конгресът на AICA в Полша през 1960 г.: „Интернационалният характер на съвременното изкуство”
Ангел Коцев. Фотографският образ – ключов елемент от съвременната реклама

 

CONTENTS

Bilyana Kourtasheva. SLEDVA turns 20 ?!

What’s Next?

Lidia Denkova. Heart and Ashes – the ‘Next’ Ciphers

Snezhina Petrova. It Will be Hard after Medea

Georgi Gochev. After Medea, Or What Is in Common between Magic and Translation

 UniArt

Christo and Jean-Claude at UniArt Gallery. The Story behind Prof. Konstantin Valchev’s Collection of Posters (An Interview Made by Dobromira Terpesheva)

 Bauhaus

Violeta Decheva. The Theatre of Bauhaus

Vassil Makarinov, Theodore Karakolev. Bulgarian Architectural Modernism, German Influences, and Industrial Architecture

The East

Nedelya Kitaeva. Jokha al-Harthi’s Stories

Jokha al-Harthi. Five Stories (Translated from the Arabic by Nedelya Kitaeva)

Pilgrimages

Vladimir Dimitrov. Through the Ancient Sights of West Georgia

Avant-scène

Mariana Melnishka. Who’s Not Afraid of Shakespeare

Ksenia Kisselincheva. The Expressionist Influence in Eugene O’Neill’s Plays

 Versions

Giuseppe Dell’ Agata. Moral and Political Ideology in Georgi Markov’s Sharp Criticism of Bulgarian Totalitarianism

Visions

Irina Genova. 1960 AICA Congress in Poland: “International Character of Contemporary Art”

Angel Kotsev. Photographic Image as a Key Element of Contemporary Advertisement

Изтегли броя