Рецензии

Върху “Политически комуникационни практики” от Росен К. Стоянов

Татяна Буруджиева е доцент по политически науки и доктор на философските науки. Преподава политология в НБУ. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“ и е специализирала политически комуникации и политически мениджмънт във Франция и Белгия.

Татяна Буруджиева

Общото впечатление от „Политически комуникационни практики” на проф. Росен К. Стоянов е, че този труд е единен резултат от задълбочено познаване на редица научни полета на политическите комуникации и от сериозен практически опит. Подобен подход е възможен само благодарение на дългогодишно фокусиране на изследователските усилия, за да се избегне простото натрупване и да се постигне представяне на един сложен и доста разностранен процес. Авторът е успял в това усилие благодарение на два фактора: първо, общата методологична рамка, и второ, политическия императив. Държа да отбележа дълбочинното навлизане на автора в разностранната литература по проблемите на политическата комуникация, маркетинг, реклама, брандиране, кампании и комуникационни техники, медии.

В текста е приложен по-скоро дескриптивният метод, който следва практическата логика на развитие на отделните комуникационни практики, изследвани от автора – логика на възникването, взаимопроникването, обогатяването и развитието им. Такъв подход е особено практичен при необходимостта да бъдат разбрани детайлите и дълбочината на ефективност на отделните практики при преподаването им. Разбира се, трябва да оценим изключителната трудност на усилието едновременно да се обединят теоретичните дебати и разнообразните комуникационни практики. Трябва да си даваме сметка, че не е случайна липсата на подобни опити. Защото те се изправят пред необходимостта да елиминират редица съществени, исторически конкретни параметри, задълбочаването на научния дебат и неговите детайли, както и детайлизирането на практическата ефективност на отделните практики. С други думи, представеният труд е от особена полза за обучителния процес и улеснява всеки, който иска да получи едновременно знание и възможност да го приложи на практика.

Познавам автора не само като мой докторант в Департамент „Политически науки” в НБУ, но и като преподавател. На практика този текст представя неговите търсения и олицетворява развитието на интересите му в областта на политическите комуникации. Това е колега, който е отговорен към преподавателския процес, отворен е за развитие на нови курсове и форми на работа със студентите, включва се отговорно във всички задължения, свързани с процеса на висшето образование.

Представеният текст притежава и необходимите качества на ценно учебно помагало за настоящите и бъдещи студенти по обществени комуникации, политически науки и социология.

Вашият коментар