Рецензии

“Графичният дизаийн като мисия” на Илия Кожухаров от гледна точка на ПР/комуникационните специалисти

Евелина Христова е главен асистент, доктор по политология на Нов български университет. Интересите й са в областта на вътрешноорганизационни комуникации, обществени комуникации, политически комуникации. Автор е на книгата „Комуникация на благотворителността“
(София: ROI, 2018).

 

Евелина Христова

Доц. д-р Илия Кожухаров развива внушителен пакет от творчески изяви, разгърнати в последните години. На пръв поглед те изглеждат в разнородни посоки по отношение на тематика, стилистика и подход, но при задълбочено изучаване на материалите и на свързаните с тях конкретни ситуации се наблюдава една обединяваща линия. А именно подходът на работа включва общи елементи като подробно изучаване на заданието и на контекста, в който е поставено; изключително индивидуален подход към всеки отделен случай; адаптация на собствения стил към стилистиката на заданието; като едновременно с това се запазва една обща линия на елегантност спрямо всички поети ангажименти.

Художествено-творческата продукция „Графичният дизайн като мисия“ на доц. д-р Кожухаров включва следните творчески изяви: лого за фирма QAIWARE; лого за фирма MY DOOR; лого и тотал дизайн на фирма КАРИСТА; апликация за смартфон „Съновник“ с графична вицова подплата; игра за смартфон SUOVA; лого на фирма за превоз на пътници СИТИ РАЙД; серия опаковки и рекламни материали на фирма за търговия със зеленчуци CERTIFIED FARMERS MARKET; рекламни материали на зъболекаря СИМЕОНОВ; цялостен дизайн на фирмата за дълбоко замразени храни NORDIC FISH; фирмени материали на PRODEX; лого и сайт на фирмата за производство на сауни CHRISTIAN DIAMOND; серии от работи за Нов български университет.

Публикуваните му текстове също демонстрират завидно тематично разнообразие: „Марка нощна музика” (2011), „За Ксерокс, Нескафе и Памперс… с любов” (2011), „Графичният дизайн и библиотеката” (2012), „TV брандинг и графичен дизайн – анализ” (2013-2014), „Графичният дизайн в киното” (2015), „Графичният дизайн – съставна част на доброто образование” (2017) и др. – прилагам библиография в края на рецензията си.

Линия, форми, цвят и шрифт се съчетават в неговата продукция в неочаквани комбинации, съобразени с баланс по отношение на пропорциите, акцентите и контрастите. Крайният резултат са изображения, съобразени със спецификите на целевите публики, техните демографски и психографски характеристики.

Доц. Кожухаров познава методите за сравнение и работа при изграждане на корпоративен дизайн на фирми съобразно техните изисквания не само на теория, но и на практика. Може би най-яркото доказателство за това са преките впечатления, добити при съвместната ни работа по Бранд бук на Нов български университет, чието оформление предстои да бъде показано публично в скоро време.

Продукцията на доц. Кожухаров може да се разглежда като гранична между сферите на бизнеса и изкуството. В крайна сметка работата му се превръща в симбиоза между икономическите бизнес цели на клиентите и изкуството, което създава не само естетическа стойност, но и усещане за автентичност, индивидуален подход и „избраност“ не само спрямо продукта и клиента, но и спрямо потребителя, който се превръща в зрител.

Работата на специалистите по комуникация е невъзможна без колаборация с графични дизайнери, които да умеят да взимат предвид заданията на кампанията и едновременно с това да вникват в нуждите и търсенията на целевите групи. Едновременно с това се изискват бърза реакция, гъвкавост по отношение на крайните резултати и възможност за корекции.

Това изисква не само професионални качества на високо ниво, но и качества на характера, свързани с работа с хора, като мекота, търпение и ведрост, които доц. Кожухаров не само притежава, но и успява неизменно да прилага.

Използвани публикации на доц. Илия Кожухаров
КОЖУХАРОВ, И. Марка нощна музика. ProGrafica 2011, (3), с. 30-31. ISSN 1313-0412.
КОЖУХАРОВ, И. За Ксерокс, Нескафе и Памперс… с любов. ProGrafica. 2011, (5), с. 29-31. ISSN 1313-0412.
КОЖУХАРОВ, И. Графичният дизайн и библиотеката. Библиосфера [онлайн]. 2012 (16). [прегледан 29 януари 2019]. ISSN 1311-8803. Достъпен на http://bibliosphere.eu/?p=1685
КОЖУХАРОВ, И. TV брандинг и графичен дизайн – анализ. В: Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес. София: НБУ, 2013-2014, с. 52-58. ISBN 978-954-535-886-9.
КОЖУХАРОВ, Илия Илиев. Графичният дизайн в киното. В: Сборник с научни публикации: Проект №BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, пост-докторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”. Т. 2. Ч. 1. София: НБУ, 2015, с. 241-253.
КОЖУХАРОВ, Илия Илиев. Графичният дизайн – съставна част на доброто образование. В: Стоп кадър. Юбилеен сборник в чест на професор Людмил Христов. София: НБУ, 2017, с. 163-166. ISBN 9789545359675.

Вашият коментар